شرکت مهندسی پردازش تام کار
آدرس:تهران میدان توحید خیابان توحید مابین بانک کشاورزی و خیابان شهید طوسی ( شباهنگ ) پلاک 105 واحد 2
پست الکترونیک: info@tamkarco.com
تلفکس: 66439052 - 66566781 9821+
Print back
کنترلر چیلر
کنترلر چیلر
محصولات دیگر
کنترلر چیلر

کنترلر چیلر (chiller) مناسب جهت انواع چیلرها با نصب آسان و نرم افزار کامپیوتری

مشخصات

Chiller


مشخصات فنی:

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮری

ﺍﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺮم ﺍﻓﺰﺍری ﻓﺸﺎر low و high ﺑﺼﻮرت آﻧﺎﻟﻮگ ﯾﺎ ﺳﻮﺋﯿﭽﯽ

ﺍﻣﻜﺎن ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﯿﭻ

ذﺧﯿﺮه 20 آﻻرم ﺍﺗﻔﺎق ﺍﻓﺘﺎده در ﺣﺎﻓﻈﻪ

رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن آﻻرم ﻫﺎ

ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻧﺮم ﺍﻓﺰﺍری ﻫﺮ ﮐﺪﺍم ﺍﺯ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺍﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روی ﺳﻮن ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮدﺷﯽ

ﻧﺮم ﺍﻓﺰﺍر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺰﺍرش ﻟﺤﻈﻪ ﺍی