شرکت مهندسی پردازش تام کار
آدرس:تهران میدان توحید خیابان توحید مابین بانک کشاورزی و خیابان شهید طوسی ( شباهنگ ) پلاک 105 واحد 2
پست الکترونیک: info@tamkarco.com
تلفکس: 66439052 - 66566781 9821+
Print back
کنترلر دستگاه جوجه کشی(54-TIN)
کنترلر دستگاه جوجه کشی(54-TIN)
محصولات دیگر
کنترلر دستگاه جوجه کشی

کنترلر دستگاه جوجه کشی(54-TIN) مناسب جهت دستگاه های جوجه کشی بزرگ و کوچک ، نصب آسان و قابلیت سفارشی سازی برای مشتریان

مشخصات

           


کنترلر دستگاه جوجه کشی(54-TIN)


مشخصات فنی:

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎرﺍﻣﺘﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺧﺮوﺟﯽ

ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻧﺮم ﺍﻓﺰﺍری ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ

ﺍﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺯﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﺍی ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺗﻮر

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﺗﻮر و ﺯﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ آن

ﺍﻣﻜﺎن ﺍﺗﺼﺎل دو ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎی ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ ﺑﺠﺎی ﺳﻨﺴﻮر رﻃﻮﺑﺖ

دﺍرﺍی دو ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎبی ﺑﺮﺍی ﺳﻨﺴﻮر رﻃﻮﺑﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ

رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن آﻻرم

ﮐﻠﯿﺪon/off ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ